CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

__

Otkrijte skrivenog proroka, trećeg Isusa, koji će vam promeniti život i svet.

UVOD

Isus Hristos je za sobom ostavio nedoumicu koja nije rešena ni za dve hiljade godina koliko se slavi njegovo ime.

Ta nedoumica može da se iznese u jednoj rečenici: Zbog čega je nemoguće živeti po Isusovim učenjima?

Ono što je Isus zapravo podučavao mnogo je radikalnije, a istovremeno, i mističnije.

Osnovno načelo hrišćanstva, koje nam je poznato preko Jevanđelja po Mateju (7,12), dovoljno je jednostavno da dopire čak i do male dece: Čini drugima ono što bi želeo da oni čine tebi. Pa gde je tu nedoumica?

Radikalno je tražiti od sebe da živite po zlatnom pravilu. Uzeto doslovno, ono zahteva da se prema neprijatelju ponašate kao prema sebi ravnom, što u suštini znači da ne možete ni da imate neprijatelje.

Ono od neke države zahteva da ne započinje rat (ili da se ne brani kada je napadnuta).

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

U ljudskoj prirodi je da volimo one koji nas vole, a ne one koji nas mrze. U ljudskoj prirodi je da uzvratimo kada smo napadnuti. (ovo se kosi s još jednim osnovnim, ali nemogućim Isusovim načelom: ne pružati otpor zlu).

Ovo je možda i prva i najvažnija poruka koju je želeo da nam prenese: Od trenutka kada je Isus počeo da propoveda, govorio je: Pokajte se, jer se bliži carstvo nebesko“ (po Mateju 4, 17).

Apostoli koji su ga sledili nesumnjivo su bili svesni da su upoznali nekoga od neprocjenjive važnosti.

Oni su se upinjali da žive onako kako je to Isus želeo, ali u mnogim aspektima u tome nisu uspevali. Borili su se među sobom za prevlast i prepirali se oko doktrine. Gajili su sumnje i strahovali od progona.

U ovoj knjizi zalažem se za ideju da nije nemoguće ostvariti Isusovu viziju.

Osnovno pitanje je: kako živeti onako kako je Isus želeo da živimo?

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

PRVI DEO

ISKUPLJENJE ISKUPITELJA

Jedan Isus je historijski, a o njemu ne znamo gotovo ništa.

Drugi Isus je onaj koga je prisvojilo hrišćanstvo. Njega je stvorila crkva da bi ispunila svoj kalendar.

Treći Isus, onaj o kome govori ova knjiga, još je tako nepoznat da čak i najodaniji hrišćani uopšte ne slute njegovo postojanje. Ipak je on Isus koga ne možemo – i ne smemo – zanemariti.

Da bi bio božanski, čovek mora pre svega da bude pun svih ljudskih kvaliteta, a jedan od znakova prosvećenja jeste sposobnost da se tolerišu paradoksi i da se vidi iznad oponenata. Kao što je jednom rekao čuveni indijski duhovni učitelj: „Mera prosvećenosti jeste koliko se ugodno osećaš sa svojim kontradikcijama“.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

KAD ISUS PONOVO DOĐE

Isus Božju ljubav proteže do neverovatnih širina.

Vi ste videlo svetu. Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima.

Pored vas s gradom na brdu koji ne može da se sakrije jer su mu svetla tako jarka. Nikada vam ništa slično nije rečeno niti ste sebe sagledali na ovaj način.

Ne sudite da vam se ne sudi.

Izvadi najprije brvno iz oka svojega, pa ćep onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svojega.

Sve, dakle, što hoćete da čine vama ljudi, činite vi njima: jer je to zakon i proroci.

Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

MIR – NENASILJE

Prvo, cilj nenasilja je u krajnjoj liniji da svako sebi donese mir, da obuzda svoju nasilnost.

Neprijatelj spolja služi samo da odrazi neprijatelja iznutra.

Vaša sposobnost za nenasilje zavisi od pomaka u svesnosti.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

PREPOROĐENI SVET

Isus je želeo da obnovi ljudsko postojanje na sledećih osam načina:

 1. Priroda Posrnula priroda će se obnoiti do savršenstva. Raj će se vratiti na zemlju.
 2. Društvo – Rata i borbe će nestati. Ljudska bića će živeti u zajednici zasnovanoj na Božjoj milosti, bez potrebe za zakonima i kažnjavanjem.
 3. Međusobni odnosi – Ljudi će se jedni prema drugima odnositi kao jedna duša, bez obzira na bogatstvo i socijalni položaj.
 4. Psihologija – Pojedinci će biti uglavnom motivisani ljubavlju prema Bogu i osećanju vrednosti zasnovanom na Božjoj ljubavi prema svojoj deci.
 5. Osećanja – Umesto gneva, straha i sumnje, ljudi će se osećati da su neposredno voljeni, bezbedni i blagosloveni.
 6. Ponašanje – Živeći u stanju milosti, ljudi više neće loše postupati prema drugima. Ponašanje će postati miroljubivo i puno ljubavi. Ne samo u okviru porodice već i prema bližnjima, pa čak i strancima.
 7. Biologija – Ljudsko telo će i samo biti preoblikovano, više ga neće opsedati bolesti.
 8. Metafizika – Bog više neće biti udaljen od ljudi. Biće prisutan na zemlji.

„JA SAM SVETLOST“

Isus im reče, govoreći: Ja sam svetlost svijetu; ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. (Po Jovanu 8, 12)

Sveštenici Isusa ispitivaše kao adkovati…

Tada mu rekoše fariseji: Ti sam za sebe svedočiš: svedočanstvo tvoje nije istinito.

Isus im odgovori i reče im: Ako ja svedočim sam za sebe, istinito je svedočanstvo moje: jer znam otkuda dođoh i kuda idem, a vi ne znate otkuda dolazim i kuda idem.

Vi sudite po telu, ja ne sudim nikome.

Ja sam koji svedočim sam za sebe, i svedoči za mene otac koji me posla.

Tada mu govorahu: gdje je otac tvoj? Isus odgovori: Ni mene ne znate ni oca mojega; kad biste znali mene, znali biste i oca mojega.

Ova drska tvrdnja da je Isus isto što i Bog razbesnela je sveštenike. Nisu mogli da shvate da je tvrdnja „Ja sam Bog“ najjednostavnija na svetu za nekoga ko je svestan Boga.

Jednostavna kao kad neko ko ne spava, kaže: „ja sam budan“.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

MATERIJALNO JE ILUZIJA

Isus materijalne predmete posmatra kao iluziju. On potrebu za novcem, hranom, skloništem i svim svetovnim stvarima svodi na najnužniju meru. Ne boji se bola ni smrti. A iznad svega shvata da je prava priroda života ljubav, zato što je ljubav sama srž svetlosti.

U staroj indiji ove iluzije o zakonu, novcu i svetu bile bi sažete u termin avidia ili „neznanje“ (doslovno, „neistina). Vidia je na sanskrtu „istina“ ili „mudrost“.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

OSNOVNI SASTOJCI ZA DUHOVAN ŽIVOT

Pogledajmo kako je Isus smatrao osnove duhovnog života.

 1. Meditacija –odlazak u unutrašnjojst da bi se dotakla tišina uma.
 2. Kontemplacija –razmišljanje o istini
 3. Otkrivenje –prijem duhovnog uvida
 4. Molitva –traganje za uzvišenijim vođstvom
 5. Ljubav –učešće u božanskoj ljubavi
 6. Vera –verovanje u višu realnost
 7. Spasenje –shvatanje da imamo mesto u višoj realnosti
 8. Sjedinjenost –sjedinjavanje s Bogom

Svaka od ovih osnova može da se objasni pomoću Isusovog stalnog vraćanja na svetlost.

Meditacija – Unutar svakoga postoji svetlost. Kada uđemo u sebe da otkrijemo ko smo, naiđemo na svetlost i Boga istovremeno.

Kontemplacija – Razmišljajte o bilo kojem predmetu izvan sebe ili o bilo kojem događaju unutar sebe. Ukoliko voljno duboko razmišljate, otkrićete da je sve sazdano od svetlosti. Unutrašnji i spoljni svet su odrazi. Sve čvrsto je senka, samo je svetlost prava.

Otkrivenje – Svetlost se otkriva kada je sagledamo očima duše. Bog je i skriven i otkriven. Skriveni Bog je tama, otkriveni Bog je svetlost.

Molitva – Molitva se svodi na nalaženje istine. Ako molite Boga da vam pokaže svetlost, što je srž istine, on će vam je pokazati. Na kraju, molitva je jednostavno način na koji svetlost traži da bude viđena.

Milost – Svetlost može da se opiše i kao čista ljubav. Kada deluje kao čista ljubav, ona sve slobodno poklanja, to je milost.

Ljubav – Kada je vaša unutrašnja svetlost povezana s Bogom teče ljubav. Ljubav nije ništa drugo do ta živa veza, u svoj svojoj kreativnosti i radosti.

Vera – Kada prestanete da verujete u iluzije materijalnog sveta i sagledate sve onako kakvo jeste – svetlost – imate vere. Razlog što je sve dato nekome s verom jednostavan je: svetlost može po volji da se oblikuje u sve. Fizičke prepreke ne mogu da zaustave slobodni tok svetlosti.

Spasenje – Iskupili ste se kada pređete u svetlost. Izbegli ste svoje lažno ja i stigli do istinskog. Lažno ili neiskupljeno ja je neomeđeno, poput svetlosti.

Sjedinjenost – Fizičke ograde nam onemogućavaju da se sjedinimo s Bogom, ali u svetlosti nema ograda. Stoga, čim shvatite da ste svetlost, ništa ne stoji između vas i Boga.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

DOBRO I ZLO

Zlo je sve kada ste mu podložni; nije ništa kada niste podložni.

Što više osećate zlo i vidite ga svugde, više ćete morati da se branite.

Međutim, ovi osećaji mogu da se promene. Na široj ravni dobro i zlo su stalno u ratu; ni jedno ni drugo nikad ne pobeđuje. Stoga ne možete završiti u zlu, možete samo da rešite hoćete li voditi taj rat ili ne. Ipak, ako odlučite da ga ne vodite, um će vam izgubiti zanimanje za zlo, a kada se to desi, zlo će se povući.

Svaki neprijatelj je simvol vašeg stanja bez ljubavi.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

PUT DO NEBA

Put pobožnostizasnovan je na molitvama, stalnom vršenju božje službe i ljubavi prema Hristu. Na ovom putu hrišćani se približavaju Bogu time što su im misli neprestano usmerene na njega. Isus je ljudsko lice Boga i odani vernici usmeravaju svoje misli na njega kao na savršen model života predanog Bogu.

Put služenjazasnovan je na dobročinstvu, altruizmu i poniznosti. Na njemu postoje dva usmerivačka principa: voli bližnjeg svog kao sebe sama i čini drugima ono što bi želeo da oni čine tebi. Hrišćanima je cilj nesebičnost, oni svoj ovozemaljski život nude poniznom služenju siromašnima. Isus im služi kao model svojom stalnom pažnjom za siromašne i bolesne.

Put kontemplacije je monaški, povučen i osiromašen. Na njemu se potpuno odričemo sveta, ponekad i u korist potpunog povlačenja u tišinu. Život pojedinca posvećen je traganju za carstvom Božijim u sebi. Isus služi kao model za ovaj put svojom unutrašnjom komunikacijom s Bogom.

Sva ova tri puta su prilagodljiva potrazi za svešću o Bogu.

Tolstoj je bio u pravu: ako Isusove reči shvatate doslovno, morate potpuno da preusmerite život, da ga odvojite od svetovnih običaja i upravite ka božanskim.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

DRUGI DEO

JEVANĐELJE PROSVEĆENJA

Naš zadatak je da neposredno tragamo za Isusovom mudrošću.

„Kako seješ, onako ćeš i da žanješ“

„Budi u svetu, ali ne od njega“

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

LJUBAV I MILOST

„Po tome će svi poznati da sdte moji učenici ako uzimate ljubav među sobom“ (po Jovanu 13, 35).

Ljubav je svakako reč koja je najviše povezana sa Isusom (ako je on upotrebimo samo otprilike čerdeset puta u sva četiri jevanđelja).

Ako ne zapamte ništa drugo od Isusovih reči, ljudi prenose dalje njegovu izreku: „Voli bližnjeg svoga kao sebe samog.“

Postojati znači biti voljen od Boga.

Da bi milost delovala, život mora da se menja, a da bi se život promenio, prvo mora da se promeni svest.

Postojati znači biti voljen od Boga.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

„VOLITE KAO ŠTO JA VOLIM VAS“

„Zapovest novu dajem vam: da ljubite jedni druge, kao što ja vas ljubih, da i vi ljubite jedni druge.
(po Jovanu 13, 35)

Tumačenje: Stari zavet već daje zapovest ljudima da vole jedni druge, a ono što je novo u ovome leži u rečima kao što ja vas ljubih. Isus naglašava da je značajno da volimo na način na koji to Bog čini, ne na običan način.

Tek kada vam je druga ličnost bliska kao vaša sopstvena duša, ljubav vam je kao Isusova.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

“VERA“

„I gle, žena koja je dvanaest godina bolovala od tečenja krvi pristupi sastrag i dohvati se skuta haljine njegove. Jer govoraše u sebi: ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdraviću. A Isus, obazrevši se i vidjevši je, reče: ne boj se kćeri, vjera tvoja spasla te je. I ozdravi žena od onoga časa.

(po Mateju 9, 20-22)

Pre svesti o Bogu vera je potrebna iz mnogo razloga: kako bi vas zadržala na pravom putu, kako bi održala vašu odanost viziji, kako bi vas uverila da je Bog na vašoj strani, a iznad svega kako bi vam pružila hrabrost da stupite u nepoznato.

Međutim, na kraju, kada čuda osvanu, vera u Boga postaje isto što i vera u samog sebe.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

“VERA I SVETLOST“

„Dok svetlost imate verujte u svetlost, da budete sinovi svetlosti. (po Jovanu 12, 36)

Tumačenje: Ovo je jedna od najsažetijih i najubedljivijih stvari koje je Isus rekao o veri.

Umesto da kaže: „verujte u mene“, on svoje sledbenike upućuje na svoju srž, što je svetlost čiste svesti.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

BOG ĆE SVE OBEZBEDITI

Ukoliko ste oslobođeni tereta teškog rada, briga i patnje, možete videti da nam sve obezbeđuje priroda.

Kako smo mi bliži Bogu po svojoj sposobnosti da budemo svesni, Bog nama obezbeđuje čak i više nego što obezbeđuje biljkama i životinjama. Ali način na koji nama obezbeđuje nije isti.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

“OTVORIĆE VAM SE“

„Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se.“ (po Mateju 7,7-8)

Tumačenje: U jevanđeljima postoje mnoga mesta na kojima nisam siguran da čujem pravi glas Isusov. Ovde, međutim, svaki treptaj odzvanja istinitošću, zato što Isus skreće veru sa sebe na izvorište koje se nalazi u svakom pojedincu.

Svako ko moli, dobija. Svaka misao izaziva odgovor; u univerzumu ništa nije izgubljeno.

Božanski um otkriva sve što zamislimo.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

“ISKUPITE SE“

„Poslušajte savet; razumite znanje; volite život, i niko vas neće progoniti, niti će vas ugnjetavati, osim vas samih.“ (Apokrif o Isusu 9, 19-24)

Tumačenje: ovde Isus kaže da je put potpuno otvoren za znanje i ljubav. Jedine prepreke su one koje sami podižemo.

U istom ovom dokumentu se rečito dalje kaže: „Ne pravite od carstva nebeskog u sebi pustinju. Ne uzdižite se zato što ste prosvetljeni svetlošću, već budite sebi ono što sam ja vama“.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

“SMRT I ŽIVOT“

„Zaista, zaista vam kažem: ako zrno pšenice padnuvši na zemlju ne umre, onda jedno ostane; ako li umre, rod mnogi donosi. Koji voli život svoj izgubiće ga, a ko mrzi život svoj na ovome svetu, sačuvaće ga za život večni.“ (po Jovanu 12, 24-25)

Tumačenje: ovaj pasus govori o preobražaju. Isus govori učenicima kako moraju umreti u svojim starim bićima ne bi li stekli nova.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

“UPOZNAJ SEBE“

Isus reče: „Ako vam vodič kaže: vidite, carstvo Božje je na nebu, onda će ptice u vazduhu tamo stići pre vas. Ako vam kažu: ono je u moru, ribe će stići tamo pre vas.

Ponajprije je carstvo u vama i izvan vas u isto vreme. Kada upoznate sebe, onda ćete biti spoznati. Shvatićete tada da ste vi sinovi Boga živog. Ali sve dok sebe ne znate, živećete u siromaštvu i bićete to siromaštvo. (po Tomi 62)

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

KADA ĆE TO CARSTVO STIĆI ?

Učenici upitaše Isusa: kada će mrtvi naći mir? Kada će doći novi sdvet? Isus odgovori: „ono što očekujete već je došlo, ali vi ga ne poznajete.“ (po Tomi 144)

ISUS I SOPSTVENO BIĆE

Iluzija je da smo postali novi ukoliko naše vlastito biće u kojem svagda prebivamo i prepoznajemo ga u ogledalu ne počne da gubi svoje stare navike i uslovne reflekse.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

BLAŽENOST

A kada on viđe narod mnogi, pope se na goru, i sjede, i pristupiše mu učenici njegovi. I otvoriše usta svoja, učaše ih govoreći:

 • „Blaženi siromašnima duhom, jer je njihovo Carstvo nebesko;
 • Blaženi koji plaču, jer će se utešiti;
 • Blaženi krotki, jer će naslediti zemlju;
 • Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi;
 • Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani;
 • Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti;
 • Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati;
 • Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko.
 • Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake rđave reči, zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili i proroke prije vas.“

(po Mateju 5, 1-12)

On je hvalio vrle, a nije osuđivao nikoga drugog. Uzmite ovaj spisak kao nadahnuće za one preobražaje koji će se desiti na vašem putu.

“VI STE SVETLOST SVETA“

„Vi ste svetlost svetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Niti se užiže svetiljka i meće pod sud nego na svećnjak te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. (po Mateju 5, 14-16)

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

„DOK POSEJANO SEME BUJA“

„Tako je carstvo Božje kao čovek kad baci seme u zemlju; i spava i ustaje noću i danju; i seme niče i raste, da on i ne zna. Jer zemlja sama od sebe donese najprije travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu. A kad sazri rod, odmah pošalje srp, jer nasta žetva. (po Marku 4, 26-29)

Tumačenje: U ovom pasusu govori se o načinu na koji se duh razvija u nama.

Ovo je i učenje u strpljenju, budući da seme klija sporo i van videokruga.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

“JA SAM SVE“

Isus reče: „Ja sam svetlost koja je nad svima njima. Ja sam sve. Od mene je sve postalo i u meni se sve pokazuje. Rascepite koad drveta i ja sam u njemu. Podignite kamen i naćićete me pod njim.“ (po Tomi 78)

KONTEMPLACIJA

Prirodno je da meditaciju prati kontemplacija, zato što one idu zajedno. Obe uvode onog koji traga unutar njega.Obe prilaze Bogu u ravni uma.

U meditaciji um je nepomičan, dok se u kontemplaciji neka misao ili slika šire i dobijaju dublje značenje. Kada bilo koje učenje razmatrate dovoljno duboko, suočavate se oči u oči sa sobom i svojim shvatanjem sveta.

U dubokoj kontemplaciji misao ili slika od koje ste krenuli vodi vas u tišinu.

Kontemplacija je očaravajući proces koji svako treba da iskusi na svom duhovnom putu, zato što ona omogućava širenje uma. Kontemplacija počinje nekom mišlju koja vas privlači; dok je razmatrate, njena privlačnost se širi i produbljuje.

Tokom tog procesa iz misli ili slike od koje ste počeli nastaje osećanje. Na primer, u slučaju da mislite o Božjoj ljubavi, počećete da se osećate da ste voljeni.

Kakvo god da vam je osećanje, ako ga zadržite dovoljno dugo, desiće se promena.

U tananim slojevima to osećanje postaje bezlično. Ono više nije zaliveno ličnim asocijacijama i sećanjima. Nešto može da se ugleda iza pravana misli, osećaj da ste ušli u dublju realnost. Zatim, možete osetiti skriveno prisustvo koje ne može da se objasni, ali može da se oseti.

Ove promene najavljuju približavanje duše. One preobražavaju svakodnevnu misao u nešto oplemenjeno i čisto.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

MOLITVA

Isus se u jevanđeljima često moli obraćajući se Bogu lično, kao svom ocu. Isus govori sledbenicima da i oni mogu da od Boga traže bilo šta, a da će im on odgovoriti na molitve.

Za njega molitva nema granica.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

Molitva se menja kako ljudi napreduju na svom duhovnom putu, ona postaje moćnija prema nivou svesti.

Bog ne uislišava niti odbija molitve, niti neke čuje a neke odbija da sasluša. Ove pojave vidite iz svog posebnog nivoa svesnosti. Tako Isus odgovornost za neuslišene molbe prebacuje sa Boga na onoga ko se moli Umesto da nas to obeshrabri, treba da ga prihvatimo kao činjenično stanje.

Molitva nije magija. Ona je primenjena svest.

Ne možete očekivati da vam Bog ispuni zahtev ako nemate prisnu vezu s duhom. Isus je intenzivno svestan ovoga pošto je živeo od izvora realnosti i stoga mogao po volji da menja realnost. Što je naša veza s Bogom bliskija, veća je naša duhovna moć.

Kada se molite sveznajućem Bogu, svoju svenost povezujete sa čistom svešću. Ova veza postaje sve ličnija što više napredujete na tom putu.

Molitva može imati samo jedan ili dva ishoda: ili sve ide kako treba i na svoju molitvu dobijete odgovor ili ste suočeni s nekom preprekom i otporom koji osujećuje odgovor. Prepreke i otpor postoje u svesti i stoga mogu da se raščiste.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

KARMA – SETVA I ŽETVA

Primarno načelo karme jeste da se svako delo ponaša kao seme koje niče i kao posledicu donosi plod.

„Kako seješ tako ćeš i žnjeti“

Isusova verzija karme može da se sažme u sledeće:

 • Svako delo vodi do rezultata
 • Dobra dela imaju dobre rezultate, loša dela imaju loše rezultate
 • Svako delo je sagledano i izvagano. Ništa se ne može sakriti niti držati u tajnosti.
 • Ako su vam dela dobra, sazreće duhovno.
 • Dok sazrevate misli i želje će vam se pokazati u materijalnom svetu. Karma funkcioniše brže i svesnije.
 • Božja namera je da vam dela ispadnu što bolja. Osnovni interes mu je da vas uvede u svoje carstvo u kome je duša oslobođena zakona karme.

Ophodeći se prema drugima onako kako želite da se drugi ophode prema vama čini deo šireg učenja o tome kako treba voleti druge kao što volimo sebe.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

„NE SUDI“

„Ne sudite, da vam se ne sudi; jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam suditi; i kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti.“ (po Mateju 7, 1-2)

SVET JE ILUZIJA

Ono što smatramo za stvarnost menja se na različitim nivoima svesti.

Isus je želeo da se njegovi učenici sjedine s Bogom. Svaki drugi život natopljen je iluzijama.

Ove iluzije ego održava jakim zato što je „ja, meni i moje“ ukorenjeno u svetovne stvari. Najvredniji život čovek provodi u otkrivanju duhovne suštine i građenju egzistencije utemeljene na njoj. Ako to radite, bićete prvi u očima Božijim čak iako ste poslednji u očima sveta.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

ŠTA JE REKAO AJNŠTAJN ZA ISUSA

U jednom intervjuu, na pitanje da li je na njega uticalo hrišćanstvo, Albert Ajnštajn je odgovorio: „Ja sam jevrejin, ali me je opčinio Nazarećanin.“ Opravdano iznenađen, novinar je pitao Ajnštajna da li veruje da je Isus zaista postojao. Veliki naučnik je odgovorio: „Neosporno. Niko ne može da čita jevanđelja a da ne oseća istinsko prisustvo Isusa. Svakom rečoi pulsira njegova ličnost. Nijedan mit nije ispunjen takvom živošću.“

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

IZDVOJENI CITATI IZ KNJIGE

Duh, poput vode, ostaje svež samo ako teče.

Mera prosvećenosdti jeste koliko se ugodno osećaš sa svojim kontradikcijama.

Ponižavajuće je sagledati svoje mane. Kod drugih najviše mrzimo ono što kod sebe poričemo.

Svaki neprijatelj je simvol vašeg stanja bez ljubavi.

Stivanjem znanja o sebi učimo i kako da stvorimo nove stvari umesto starih.

Ljudi vide ono što očekuju videti, a kako se kulture razlikuju, razlikuje se i mesto na kome obitava Bog.

Ukoliko uspevate da promenite sebe, stvarnost će vam odraziti tu promenu.

Postojati znači biti voljen od Boga.

Tek kada vam je druga ličnost bliska kao vaša sopstvena duša, ljubav vam je kao Isusova.

Nijedna vrlina nije značajnija od ljubavi.

Čuda počinju u vama. Trebate naći mesto u sebi u kome ništa nije nemoguće.

Vera koja izvodi čuda jeste vera u vlastitu božansku prirodu.

Za Isusa istina nije apstraktna, ona je praktična; oslobađa ljude jarma bilo koje vrste.

Svako ko dosegne svest o Bogu iskusiće otkrivenje istine.

Hrišćanin koji nastoji da dosegne Boga ne razlikuje se od budiste. I jedan i drugi su usmereni ka sopstvenoj svesnosti.

Kakvo god da vam je osećanje, ako ga zadržite dovoljno dugo, desiće se promena.

Viša svest spasava čoveka iluzije smrti, a taj dar nam dolazi od Boga koji nas voli.

Molitva nije magija. Ona je primenjena svest.

Biti u pripravnosti u svakom trenutku, znači biti svestan sebe, što je u budizmu poznato kao „obzirnost“.

Ono što smatramo za stvarnost menja se na različitim nivoima svesti.

Duh postoji da bi služio, a budući da smo vi duh, naš život bi trebalo da je posvećen službi.

Kada služite drugima, vi sdte svoj sluga i gospodar.

Isusa nije moguće dosegnuti kao ličnost. On postoji u svesti kao stanje jedinstva s Bogom. Svaki korak koji vas vodi iz odvojenosti i približava jedinstvu dragocen je.

Nije važno da li vi identifikujete Boga u sebi s dušom, višim vlastitim bićem ili Svetim duhom. Svi se oni spajaju na nivou više svesti.

Praštanje je zapravo oslobađanje.

Budući da ste prvo duhovno a tek onda individualno biće, svet je zpravo u vama, u vidu slika, misli, oseta, sećanja, projekcija. Vi ste stvarniji od materijalnog dveta i bliži stvaralačkom izvoru.

Sve ispunjenje dolazi iznutra, zato što svaki događaj počinje i završava se na nivou duše.

Svet je ogledalo vlastitog bića.

Sve dimenzije su uključene u jednu svest, a budući da ste aspekt te svesti, dozvoljeno vam je da učestvujete na svakom niovu koji izaberete.

Svaka dimenzija svesti ima svoju stvarnost. Mišljenje, zamišljanje, željenje i sanjanje su aktivnosti u svesti.

Ljudska bića učestvuju u stvaranju raja i pakla u kulturama širom sveta, tako što zamišljaju ove dimenzije i zatim veruju u sopstvene tvorevine.

Trebate imati u umu kako pravi vi jeste ljubav, jeste istina, jeste Bog.

Svest je polje na kojem se rađaju sve misli, slike i reči.

Ukoliko pokušate da se oslobodite straha ili gneva, a da im ne saznate učenje (da ne saznate za šta su vam služila, pomogla, koristila…), oni će ojačati i vratiti se.

Disanje vam menja brzinu i dubinu prema tome koliko ste opušteni i kakvo vam je mentalno stanje. U mnogim duhovnim tradicijama dah je suptilna veza s višim stvarnostima, koja u život unosi energiju.

Heroj počinje kao pojedinac protiv sveta, ali završava predstavljajući novi svet. Neprijatej hrabrosti je strah.

Iskoristite današnju krizu za sutrašnje sazrevanje.

Što bliže priđete Bogu, to više sve volite, zato što je njegova tvorevina postala vaša.

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA

__

Citati iz knjige: “TREĆI ISUS”
Autor: Deepak Chopra
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je tekst koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

CITATI IZ KNJIGE - TREĆI ISUS - DIPAK ČOPRA - DEEPAK CHOPRA

CITATI IZ KNJIGE – TREĆI ISUS – DIPAK ČOPRA